вторник, 22 януари 2013 г.

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

Вертикална планировка – оформяне на терена, подпорни стени, стъпала, наклони
Вертикално планиране – указва моделирането на терена, проектните нива и коти на всички настилки, площадки, подпорни стени, архитектурни елементи, конструкции и съоръжения. Изготвя се на база идейния проект и архитектурния проект на сградата.

Вертикалната планировка е част от проектирането на част геодезическа. Планът за вертикално планиране се прави върху готова кадастрална основа или геодезична снимка на обекта с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура – водопровод и канал.

Вертикалната планировка е неотменима част от проектирането. Нито един проект няма да мине през одобрение на общинската администрация без проект на вертикалната планировка, според Закона за устройство на територията.

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Изработването на проекта за вертикално планиране става върху подробна геодезическа снимка на съществуващите ситуационни и теренни особености, в обхвата на обекта, за който се разработва проекта.

С изготвянето на проект за вертикално планиране става взаимното обвързване във височинно отношение на съществуващите и новопроектирани сгради, съоръжения и обекти на техническата инфраструктура, като например водопровод или канализация, така че да се осигури безпроблемната им експлоатация и функциониране.
Друг основен проблем, който се решава с вертикалното планиране е оттичането на повърхностните води (дъжд, сняг и др.) в естествени водоприемници или канализационната мрежа.
Решава се и проблема с ерозията на почвата, като проектирането на площите свободни от застрояване става така, че почвата да бъде предпазена от отмиване.
Достъпът на хора или автомобилен транспорт се решава в зависимост от съществуващия терен. В зависимост от терена и местоположението на обекта, до който трябва да се осигури достъп се проектират необходимите системи от стъпала, подпорни стени и алеи.


Работата на проектантите на вертикалната планировка е тясно свързана с работата на проектантите на други части от инвестиционния проект, като например архитекти, ландшафтни архитекти, конструктори, инженери по транспортно строителство, ВиК инженери и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар